Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Inhoud:

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer
Artikel 2. Definities
Artikel 3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 4. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
Artikel 5. Prijzen en tarieven

Diensten van WPbeter
Artikel 6. Diensten
Artikel 7. Websites & applicaties
Artikel 8. Onderhoud
Artikel 9. Ontwikkelen van maatsoftware
Artikel 10. Testperiode
Artikel 11. Domeinnaam registratie
Artikel 12. Hosting

Overige Bepalingen
Artikel 13. Meerwerk
Artikel 14. Gebruiksrecht
Artikel 15. Levering
Artikel 16. Betaling
Artikel 17. Online betaling
Artikel 18. Wijziging en verhuizing
Artikel 19. Buitengebruikstelling
Artikel 20. Beëindiging
Artikel 21. Aansprakelijkheid
Artikel 22. Overmacht
Artikel 23. Intellectueel eigendomsrecht
Artikel 24. Persoonsgegevens
Artikel 25. Geheimhouding
Artikel 26. Uitsluiting
Artikel 27 Geschillen

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

WPbeter

Vestigingsadres (geen bezoekadres):
Korfwaterweg 15
1755 LB Petten

WhatsApp: +31 (0)6 4256 9474
E-mail: [email protected]

KvK nummer: 37131018
Btw-identificatienummer: NL002134468B32

Artikel 2. Definities

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch.

Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op grond waarvan Opdrachtnemer Diensten ten behoeve van Opdrachtgever levert.

Opdrachtgever: natuurlijk of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst sluit of heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht op grond waarvan Diensten aan deze partij worden geleverd.

Opdrachtnemer: de rechtspersoon welke staat beschreven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vorm van ontsluiting of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Diensten of informatie ter beschikking worden gesteld, waaronder https://wpbeter.nl en alle overige sites die onder de naam van Opdrachtnemer geregistreerd staan.

SIDN: De Stichting Internet Domeinnaam Registratie.

Hosting: het bieden van schrijfruimte voor een website en/of applicatie op een server van Opdrachtnemer en het bieden van schijfruimte voor e-mailberichten.

Software / programmatuur: alle programmatuur, scripts en code, samen met de lay-out van de interface en bijhorende bestanden: afbeeldingen, animaties, video’s en geluidsbestanden.

Artikel 3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering van Diensten door Opdrachtnemer aan of ten behoeve van Opdrachtgever.
 2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij Opdrachtnemer geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en deze, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever (door)levert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Opdrachtnemer door een derde aan Opdrachtgever wordt geleverd.
 3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 4. Opdrachtnemer en Opdrachtgever wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop of verkoop) voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
 5. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking en doel van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 6. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan wel zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden, wegens een dringende reden, niet accepteert, kan hij, tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is, na bekendmaking van deze dringende reden. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van het reeds betaalde plaats.

Artikel 4. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Offertes van Opdrachtnemer zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 2. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 3. Overeenkomsten komen tot stand doordat Opdrachtnemer de door Opdrachtgever schriftelijke verstrekte aanvaarding van de offerte of aanbod bevestigd, dan wel op het moment dat Opdrachtnemer tot de uitvoering van de overeenkomst overgaat.
 4. Indien de opdracht van Opdrachtgever (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende opdracht tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 5. Opdrachtnemer verplicht zich bij samengestelde aanbiedingen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
 7. De overeenkomst tot het verrichten van Diensten wordt aangegaan voor 12 maanden, dan wel de duur van een opdracht, tenzij anders overeengekomen.
 8. Opdrachtnemer is gerechtigd zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst over te dragen aan derden met schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst alleen overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, waarbij Opdrachtnemer aanvullende voorwaarden kan stellen.
 9. Partijen sluiten de werking van titel 5 afdeling 2B van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek expliciet uit.
 10. Alle overeenkomsten tussen partijen zullen in het Nederlands zijn.
 11. Indien Opdrachtgever uit meerdere (rechts)personen bestaat die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van deze verplichtingen.
 12. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens op basis van welke Opdrachtnemer zijn aanbieding volledig dan wel gedeeltelijk heeft gebaseerd. Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van Opdrachtnemer dient te voldoen, juist en volledig zijn. Alle gegevens welke in tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen, social media e.d. worden vermeld, binden de Opdrachtnemer niet, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeldt.
 13. Ter zake de door Opdrachtnemer verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Opdrachtnemer volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

Artikel 5. Prijzen en tarieven

 1. Alle door Opdrachtnemer vermelde of genoemde prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (btw) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport-, aflevering-, administratie-, reis- en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Alle door Opdrachtnemer gegeven begrotingen en voorcalculaties zijn indicatief, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders vermeldt. Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen.
 3. Een door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt beschikbaar budget zal nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste/maximum) prijs gelden voor de door Opdrachtnemer geleverde prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen is overeengekomen, is Opdrachtnemer gehouden Opdrachtgever te informeren bij dreigende overschrijding van een door Opdrachtnemer gegeven voorcalculatie of begroting.
 4. Opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te doen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
 5. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan 1 maand na de aankondiging daarvan in.
 6. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de prijswijziging, indien de stijging meer dan 10% bedraagt. Opzegging dient bij aangetekend schrijven plaats te vinden. Het recht tot beëindiging van de overeenkomst komt Opdrachtgever niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd alle prijsstijgingen bij haar leveranciers door te berekenen aan Opdrachtgever.
 8. Alle prijzen op de website, offertes, e-mails en overige documenten van Opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van type- en schrijffouten.

Diensten van WPbeter

Artikel 6. Diensten

 1. Een aanvaarde opdracht leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer verplicht zich opdrachten naar beste inzicht en vermogen, rekening houdende met de stand der techniek en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uit te voeren. Bij het uitvoeren van een adviesopdracht verplicht Opdrachtnemer zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van Opdrachtgever.
 2. Het staat Opdrachtnemer vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door een door Opdrachtnemer aan te wijzen personeelslid(leden) en/of ingeschakelde derde(n) uit te laten uitvoeren, in ieder geval onder de voorwaarde zoals omschreven in Artikel 21 (aansprakelijkheid). De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden voortvloeiende uit adviezen tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en/of eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever en/of van de bevoegde instanties, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen is. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan, zover mogelijk, vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Opdrachtnemer en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.
 8. Opdrachtnemer spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor de beveiliging van de server en het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen tussen de server van Opdrachtnemer en het internet.

Artikel 7. Websites & applicaties

 1. Partijen zullen schriftelijk specificeren aan welke voorwaarden een website of applicatie zal voldoen en op welke manier dit ontwikkeld zal worden. Opdrachtnemer spant zich in de programmatuur op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens op te leveren. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de gegevens.
 2. In geval van het geven van een opdracht tot het bouwen van een website of applicatie, dient 50% van het totaalbedrag voor aanvang van de bouw te zijn voldaan. Het resterende bedrag dient na acceptatie en voor lancering van de website te worden voldaan.
 3. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden in de periode liggend tussen:
  a. de datum van ondertekening van de overeenkomst en de aanvang van de bouw van de website of applicatie is Opdrachtgever Opdrachtnemer een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan 25% van het overeengekomen totaalbedrag. Een voornemen tot ontbinding dient schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden.
  b. nadat de bouw van de website of applicatie is aangevangen, is Opdrachtgever een bedrag verschuldigd die gelijk is aan 75% van het totaalbedrag. De bouw van de website vangt aan vanaf het eerste moment dat er een conceptontwerp, in welke vorm dan ook, op een server is geplaatst, waarvan het adres (de URL) door Opdrachtnemer wordt bepaald en waarop de bedrijfsnaam van de Opdrachtgever vermeld staat.
 4. Na oplevering van de website of applicatie, is het niet meer mogelijk de overeenkomst te ontbinden en restitutie te vorderen. Opdrachtgever is in dat geval Opdrachtnemer het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd.
 5. Standaard koppelingen tussen webshops en boekhoudpakketten, welke Opdrachtnemer aanbiedt, worden aangeboden als applicatie met een abonnement voor 12 maanden onder vooruitbetaling. Opdrachtgever accepteert dat Opdrachtnemer de ontwikkelingen binnen alle boekhoudpakketten niet kan bijhouden, waardoor Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk is voor enige foutieve of onvolledige invoer van gegevens.
 6. Oplevering van een website of applicatie geschiedt op het moment dat Opdrachtnemer van mening is dat er aan de opdracht voldaan is en zulks schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar maakt. Door oplevering worden alle door Opdrachtnemer nadien te maken uren aangemerkt als meerwerk.
 7. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Opdrachtnemer, dat al het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Opdrachtnemer te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.
 8. Alle wijzigingen in de overeenkomst, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat, door welke omstandigheden dan ook, een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 9. Tenzij anders overeengekomen wordt de website niet geoptimaliseerd en/of voorzien van backlinks, waaronder aangemeld bij zoeksystemen, directories, gidsen en/of relevante nieuwsgroepen.
 10. Opdrachtnemer garandeert niet dat een opgeleverde applicatie 1) voldoet aan bestaande of toekomstige richtlijnen voor toelating in enige app store (waaronder maar niet beperkt tot Apple App Store en Google Play Store) en / of 2) wordt geaccepteerd door een dergelijke app store. Het risico op afwijzing door enige app store komt voor risico van Opdrachtgever. Een afwijzing door enige app store kan niet worden aangemerkt als een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer.
 11. Zonder af te doen aan de in artikel 6 lid 1 bedoelde inspanningsverbintenis, levert Opdrachtnemer websites werkend op de huidige versie en de voorgaande versie van de browsers Edge, Chrome, Safari en Firefox. Wederom zonder af te doen aan de in artikel 6 lid 1 bedoelde inspanningsverbintenis, levert Opdrachtnemer applicaties werkend op de huidige versie van het overeengekomen mobiele besturingssysteem.

Artikel 8. Onderhoud

 1. Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal Opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Opdrachtnemer geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Opdrachtnemer melden. Na ontvangst van de melding zal Opdrachtnemer zich naar beste vermogen inspannen klaarblijkelijke programmeerfouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Opdrachtnemer te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Opdrachtnemer is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Opdrachtnemer niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
 2. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.
 3. Opdrachtnemer kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Opdrachtnemer is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
 4. Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Opdrachtnemer bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Opdrachtnemer niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Opdrachtnemer van Opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Opdrachtnemer aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
 5. Indien Opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Opdrachtnemer is aangegaan, kan Opdrachtnemer niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
 6. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.

Artikel 9. Ontwikkelen van maatsoftware

 1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke functionaliteiten de programmatuur zal hebben, op welke manier dit ontwikkeld zal worden en aan welke voorwaarden de programmatuur dient te voldoen. Opdrachtnemer spant zich in de programmatuur op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens op te leveren. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de gegevens.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 3. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie zal niet aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en Opdrachtgever is niet gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht gebruik te maken van open source componenten. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor deze componenten.
 5. Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer voor dat doel te allen tijde toegang tot de programmatuur te verschaffen. Indien Opdrachtnemer door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te doorbreken, te verwijderen en/of te ontwijken.
 6. Oplevering van een overeengekomen ontwikkeling geschiedt op het moment dat Opdrachtnemer van mening is dat er aan de opdracht voldaan is en zulks schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar maakt. Door oplevering worden alle door Opdrachtnemer nadien te maken uren aangemerkt als meerwerk.

Artikel 10. Testperiode

 1. Indien gedurende de testperiode blijkt dat de programmatuur niet voldoet aan de overeengekomen specificaties, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan uiterlijk op de laatste dag van de testperiode schriftelijk in kennisstellen onder vermelding van de specificaties waaraan de programmatuur niet voldoet, hierna ‘de gebreken’, in welk geval de testperiode wordt onderbroken. Opdrachtnemer zal vervolgens de vermelde gebreken zo spoedig mogelijk herstellen en de programmatuur opnieuw leveren aan de Opdrachtgever. Op het moment van de nieuwe levering vangt de testperiode opnieuw aan. In voorkomende gevallen zal de procedure zoals hierboven omschreven worden herhaald.
 2. Opdrachtgever wordt geacht de programmatuur te hebben geaccepteerd: (i) indien partijen geen installatie en evenmin een acceptatietest zijn overeengekomen: bij levering van de programmatuur; (ii) indien partijen een installatie zijn overeengekomen: na voltooiing van de installatie; (iii) indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: na afloop van die testperiode; (iv) indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen en zich een situatie voordoet als onder lid 1: nadat Opdrachtnemer de vermelde gebreken heeft hersteld.
 3. Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt geleverd en getest, laat de nietacceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een andere fase en/of onderdeel onverlet.
 4. Gedurende een periode van drie maanden na levering, installatie en/of testperiode, zal Opdrachtnemer eventuele ernstige gebreken in de programmatuur ten gevolge van het niet voldoen aan de specificaties tegen kostprijs herstellen, indien en voor zover zij binnen die periode schriftelijk van deze gebreken in kennis is gesteld door de Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correct en oordeelkundig gebruik c.q. toepassing van de programmatuur alsmede voor controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 6. Opdrachtnemer kan gedurende bovenomschreven garantieperiode zijn gebruikelijke commerciële tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien de gebreken in de programmatuur zijn veroorzaakt door gebruiksfouten en/of onoordeelkundig gebruik van de programmatuur, dan wel door overige niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken. Het voorgaande geldt eveneens indien gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld.
 7. Herstel van gebreken zal geschieden op een door Opdrachtnemer te bepalen locatie, Opdrachtnemer is gerechtigd om naar haar keuze definitieve dan wel tijdelijke oplossingen c.q. programmaomwegen en/of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
 8. Na afloop van de in dit artikel bedoelde garantieperiode is Opdrachtnemer niet gehouden eventuele gebreken in de programmatuur te herstellen, tenzij partijen hiertoe een onderhoudsovereenkomst zijn overeengekomen.

Artikel 11. Domeinnaam registratie

 1. Op de aanvraag en het gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de SIDN. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van domeinnamen en/of IP-adressen. Opdrachtnemer vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag wordt gehonoreerd.
 2. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.
 3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Opdrachtnemer, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 4. Bij een niet-gehonoreerde domeinnaam is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade en is Opdrachtgever evenwel administratiekosten verschuldigd.

Artikel 12. Hosting

 1. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service niveau. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge overmacht, alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, uitval van hardware, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen e.d.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
  a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nettiquetten of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
  b. het ongevraagd verzenden van e-mail(s) en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
  c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken en/of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen en/of anderszins kwetsend zijn;
  e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
  g. het verspreiden van computervirussen;
  h. het opzetten van een pornografische en/of op seks gerichte website;
  i. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 5. Opdrachtgever die toestemming heeft van Opdrachtnemer om Diensten van Opdrachtnemer weder te verkopen, dient dit te allen tijde middels Opdrachtnemer te laten verlopen.
 6. Opdrachtnemer is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Opdrachtnemer alle schade ten gevolge van de overtreding door Opdrachtnemer of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, dan wel verrekend:
  a. tenzij Opdrachtgever het gestelde in lid 3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
  b. tenzij (een onderdeel) van de site van Opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van Opdrachtnemer;
  c. tenzij blijkt dat Opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
  d. tenzij blijkt dat Opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
 7. Opdrachtnemer oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Opdrachtnemer aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever is verantwoording voor het gebruik van betalingen via ondermeer creditcard en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.
 8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer.
 9. Indien Opdrachtgever de datalimiet overschrijdt, zal hij hiervan per e-mail worden verwittigd. Indien binnen drie maanden de limiet voor de tweede maal wordt overschreden, zal het abonnement in overleg met Opdrachtgever worden omgezet naar een passend abonnement.
 10. Indien Opdrachtgever de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, is Opdrachtnemer gerechtigd, op basis van nacalculatie, hiervoor een bedrag in rekening te brengen.
 11. Opdrachtgever draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, Opdrachtnemer draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
 12. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
 13. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enige vergelijkbare programmatuur.
 14. Opdrachtgever dient zelf zijn e-mailadressen in te stellen, subdomeinen te activeren, achterliggende databases in te stellen en te beheren, DNS gegevens in te stellen en statistieken in te stellen en te beheren. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van dit handelen.
 15. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade door ontvangen e-mails, ongeacht de eventuele virusscanner die Opdrachtnemer hanteert.
 16. Opdrachtnemer zal streven naar een naar de stand der techniek voldoende fysieke beveiliging van de door Opdrachtnemer gebruikte apparatuur opgeslagen computerprogramma’s en – bestanden in het kader van de in de overeenkomst overeengekomen voorziening(en). Opdrachtnemer zal streven naar een naar de stand van de techniek zo goed mogelijke en voldoende logische beveiliging van de ten behoeve van Opdrachtgever opgeslagen computerprogramma’s en -bestanden tegen onrechtmatige toegang door derden.
 17. Bij uitval van een server of website is WPbeter het aanspreekpunt.

Overige Bepalingen

Artikel 13. Meerwerk

 1. Indien Opdrachtgever gedurende de uitvoering van een overeenkomst, of gedurende de looptijd van een periodieke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever aanvullende leveringen, dan wel aanpassingen, wenst, waardoor de prestatie(s) van Opdrachtnemer aantoonbaar worden verzwaard, is er sprake van meerwerk. Opdrachtgever is de kosten van meerwerk verschuldigd overeenkomstig het gebruikelijke uurtarief van Opdrachtnemer, op basis van nacalculatie. Opdrachtnemer is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor de aanvullende leveringen dan wel aanpassingen een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien Opdrachtnemer, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.
 3. Door Opdrachtnemer geleverde meerwerk wordt geacht te zijn geleverd op basis van een nadrukkelijke opdracht daartoe van Opdrachtgever. Het is aan Opdrachtgever hiervan tegenbewijs te leveren.
 4. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties, als bedoeld in lid 1, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht en/of de continuïteit van de dienstverlening en/of de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan/kunnen worden beïnvloed.

Artikel 14. Gebruiksrecht

 1. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de programmatuur met betrekking tot de overeengekomen doelstellingen voor zijn bedrijf of organisatie. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
 2. De programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt op het bepaalde aantal of soort verwerkingseenheden, gebruikers en/of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daarover niets is overeengekomen wordt het gebruiksrecht van Opdrachtgever geacht te zijn verstrekt voor die verwerkingseenheden en aantal aansluitingen waarop de programmatuur voor de eerste keer werd gebruikt c.q. was aangesloten.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicenceren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 4. Opdrachtgever zal alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur onverwijld aan Opdrachtnemer retourneren indien het boven omschreven gebruiksrecht van de programmatuur wordt beëindigd. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer zodanige vernietiging onverwijld schriftelijk bevestigen.
 5. Bij het uitblijven van de exemplaren en/of een bevestiging van vernietiging is Opdrachtgever gehouden een door Opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen vergoeding te betalen, als ware er een gebruiksrecht voor de eerder tussen partijen overeengekomen periode.
 6. Iedere garantieverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer wijzigingen in de programmatuur heeft aangebracht c.q. heeft doen aanbrengen.
 7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correct en oordeelkundig gebruik c.q. toepassing van de programmatuur alsmede voor controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

Artikel 15. Levering

 1. Opgegeven termijnen voor levering door Opdrachtnemer zijn indicatief. Deze zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken. Opdrachtnemer spant zich naar behoren in om de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of opgegeven termijn brengt Opdrachtnemer niet in verzuim. Opdrachtnemer dient derhalve middels een aangetekend verzonden ingebrekestelling een redelijke termijn van minimaal 21 dagen geboden te worden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die, vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden, waaronder omstandigheden veroorzaakt door Opdrachtgever, waaronder het niet tijdig aanleveren van de juiste informatie of data, welke zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.
 3. Levering geschiedt vanaf bedrijf van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht de Diensten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Diensten op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop Diensten aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 16. Betaling

 1. De administratie van Opdrachtnemer strekt tot volledig bewijs van het gefactureerde.
 2. Opdrachtgever geeft goedkeuring voor eventuele facturatie per email.
 3. Betaling dient te geschieden op de door partijen overeengekomen wijze, of indien partijen daarover geen specifieke afspraken hebben gemaakt op in het bestelproces aangegeven wijze. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering als de dag van betaling.
 4. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Diensten van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever dient de facturen van Opdrachtnemer te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 6. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, worden in rekening gebracht voor het komende jaar.
 7. Alle betalingen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden in mindering gebracht op de eventueel opengevallen kosten en rente en voorts op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.
 8. Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, alsook iedere afwijking van de betalingscondities, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 9. Indien Opdrachtgever enige factuur van Opdrachtnemer niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en derhalve rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.
 10. Indien op de vervaldatum geen (volledige) betaling is ontvangen is Opdrachtgever 2% rente per maand verschuldigd, welk bedrag direct opeisbaar is.
 11. Indien Opdrachtgever nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, is Opdrachtgever aanmaningskosten van € 75,- exclusief btw verschuldigd.
 12. Bij uitblijvende betaling zal Opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Opdrachtnemer geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,- exclusief btw. Opdrachtgever is over de incassokosten eveneens de rente verschuldigd.
 13. Bij uitblijvende betaling is Opdrachtnemer gerechtigd een boeterente in rekening te brengen van 7% plus de huidige rente van de Europese Bank.
 14. Indien Opdrachtgever van mening is dat een factuur onjuist is, kan Opdrachtgever zijn bezwaren uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Opdrachtnemer kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Opdrachtnemer een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel het geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Opdrachtgever aanvaard.
 15. Opdrachtnemer is bevoegd iedere door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren prestatie op te schorten tot er voldoening van het opengevallen bedrag door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
 16. In geval van stornering wordt door Opdrachtnemer eenmalig € 10,- exclusief btw aan boete in rekening gebracht.
 17. Opdrachtnemer is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

Artikel 17. Online betaling

 1. Opdrachtnemer accepteert diverse betaalmethoden, waaronder overboeking, iDEAL, PayPal, automatische en éénmalige incasso.
 2. Bij de keuze voor de wijze van betaling behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor aanvullende gegevens te verlangen van Opdrachtgever of aanvullende kosten door te berekenen.
 3. Na ontvangst van de betaling zal de bestelling van Opdrachtgever geactiveerd worden, tenzij anders is aangegeven in de orderbevestiging.
 4. Voor een online betaling wordt gebruik gemaakt van betaalmethoden die door de banken zijn goedgekeurd.

Artikel 18. Wijziging en verhuizing

 1. Wijziging van het factuur-, vestigings- en/of correspondentieadres en overige administratieve gegevens van Opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval uiterlijk 1 maand voor de daadwerkelijke wijziging plaatsvindt, schriftelijk aan Opdrachtnemer worden medegedeeld.
 2. Bij uitblijven hiervan is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer daardoor lijdt. Opdrachtgever ontvangt binnen 1 week per e-mail een bevestiging van wijzigingen. Indien Opdrachtgever niet binnen 1 week een bevestiging ontvangt, is de wijziging niet ontvangen bij Opdrachtnemer.
 3. Wijziging of verhuizing van een dienst dient schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden aangevraagd. Opdrachtnemer is gerechtigd bij wijziging en verhuizing van een dienst kosten in de rekening te brengen.

Artikel 19. Buitengebruikstelling

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de server, applicatie en/of Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud en/of aanpassingen ter verbetering van het systeem of de applicatie, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer ontstaat.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Opdrachtnemer niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.
 3. Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien Opdrachtnemer toestemming heeft van het bevoegde gezag.

Artikel 20. Beëindiging

 1. Opdrachtgever dient de overeenkomst op te zeggen met opgaaf van reden.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst per normaal schrijven, zonder opgaaf van reden, op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand.
 3. Opdrachtnemer zal van iedere opzegging een bevestiging per e-mail sturen. Indien Opdrachtgever niet binnen 1 week een bevestiging overeenkomstig lid 1 ontvangt, is de opzegging niet ontvangen bij Opdrachtnemer.
 4. Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.
 5. Ontbinding en opzegging ontslaan Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Opdrachtnemer geleverde Diensten.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst, op te schorten, dan wel met onmiddellijke ingang te ontbinden en zonder dat Opdrachtnemer hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever, indien:
  1) Opdrachtgever failliet is verklaard, dan wel een aanvraag hiervoor is ingediend;
  2) Voor Opdrachtgever voorlopige of definitieve surseance van betaling is aangevraagd of verkregen;
  3) Opdrachtgever het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
  4) Opdrachtnemer redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Opdrachtgever om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
  5) Opdrachtgever (een van) diens verplichtingen niet (volledig) nakomt.

Artikel 21. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden – waaronder maar niet beperkt tot toestemmingen van de in artikel 7 lid 11 bedoelde app stores waar Opdrachtnemer weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Opdrachtnemer aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Opdrachtnemer is daarnaast nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de overeenkomst met Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is bij haar activiteiten (gedeeltelijk) afhankelijk van de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor Diensten op basis van onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 3. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 4. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
 5. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van indirecte schade waaronder aanvullende schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade, verlies of beschadiging van data en schade wegens gederfde omzet of winst.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Diensten. Hieronder valt ondermeer, doch niet uitsluitend een boete van de SIDN voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.
 8. Indien en voor zover Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever tot enige schadevergoeding verplicht is voor directe schade, dan wel voor een toerekenbare tekortkoming, komt deze schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag van de overeenkomst, dan wel, indien er meerdere facturen zijn, de betreffende of laatste factuur, te allen tijde met een maximum van € 500,-.
 9. Iedere aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat vergoed wordt door de verzekeraar van Opdrachtnemer.
 10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds vereist dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan daarvan, per aangetekend schrijven bij Opdrachtnemer meldt.
 11. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtnemer mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 12. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor, al dan niet opzettelijk, door derde(n) toegebrachte schade.
 13. Iedere aansprakelijkheid gaat over op het moment van aflevering van de Producten. Aansprakelijkheid voor plaatsing, installatie en gebruik ligt te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het feitelijk passen en compatible zijn van de geleverde Producten.

Artikel 22. Overmacht

 1. In geval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van (uitval of onbereikbaarheid door) overmacht, waaronder door storingen in het internet of bij andere providers, ziekte, stakingen, uitval van elektriciteit, uitval van hardware, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d. Met overmacht wordt gelijk gesteld: in ernstige mate bemoeilijkt.
 3. Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transport- storingen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 23. Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens leveranciers. De levering van Diensten strekt nimmer tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 3. Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaken, verveelvoudigen of aan een derde ter beschikking stellen, behoudens die gevallen waarbij de toestemming uit de aard van de Dienst blijkt.
 4. Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Opdrachtnemer door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te doorbreken, te verwijderen en/of te ontwijken.
 5. Opdrachtnemer staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in hiervoor genoemde gebruiksrecht aan Opdrachtgever te verstrekken. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de resultaten van de Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met Diensten van derden, tenzij Opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Opdrachtnemer geleverde Diensten.
 6. Opdrachtnemer is bevoegd de handelsnaam en logo’s van Opdrachtgever, alsmede een verkorte versie van de overeenkomst, dan wel een reeds uitgevoerde overeenkomst, zonder nadere toestemming van Opdrachtgever, te gebruiker voor andere doeleinden, waaronder die van marketing en die van plaatsing op de website van Opdrachtnemer.
 7. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks, etc.), databasebestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijvoorbeeld in een website). Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

Artikel 24. Persoonsgegevens

 1. Het gebruik van de Diensten brengt in sommige gevallen verwerking van persoonsgegevens met zich mee. Opdrachtnemer fungeert hierbij als bewerker. In die hoedanigheid zal Opdrachtnemer zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen, voor zover Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervoor expliciete opdracht verstrekt en Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer op diens eerste verzoek voor aanspraken van derden. Door het aangaan van deze overeenkomst geeft Opdrachtgever Opdrachtnemer opdracht om de persoonsgegevens van derden te verwerken in het kader van de Dienst.
 2. Opdrachtgever geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming persoonsgegevens over Opdrachtgever en derden te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de door Opdrachtnemer verwerkte en te verwerken gegevens schriftelijk of per e-mail bekend maken en/of wijzigen.

Artikel 25. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer heeft de verplichting om alle schriftelijke informatie welke Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst ontvangt, geheim te houden. Opdrachtnemer zal de vertrouwelijkheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens zo goed mogelijk waarborgen. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie van en over Opdrachtnemer. Opdrachtgever legt deze verplichting tevens op aan zijn werknemers alsmede aan door hem ingeschakelde derden.
 2. Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
 3. Een afwijking van de geheimhoudingsplicht is toegestaan, indien de wet hiertoe verplicht, alsmede ten aanzien van informatie die:
  – voor de aanvang van de overeenkomst reeds bij Opdrachtnemer bekend is;
  – onafhankelijk van de Opdrachtgever is verzameld;
  – door Opdrachtnemer rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen;
  – reeds door een rechthebbende in het publiek domein is vrijgegeven.

Artikel 26. Uitsluiting

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een Opdrachtgever direct en zonder voorafgaande aankondiging uit te sluiten van elk gebruik van de website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Een uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Opdrachtnemer om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 27 Geschillen

 1. De overeenkomst in samenhang met deze algemene voorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling.
 2. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist Opdrachtnemer.
 3. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
 4. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Opdrachtnemer gevestigd is.